Obchodní podmínky


společnosti SK EUROFIT OPAVA, z.s., Ostravská 82/4, 747 70 Komárov
korespondenční adresa:  Ostravská 82/4, 747 70 Komárov
IČ: 22674268, DIČ: CZ22674268
Číslo účtu: 245444179/0600 

Jsme plátci DPH
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

1. Předmět

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Vztahují se na obchodní transakce uzavřené mezi společností SK EUROFIT OPAVA, z.s., Ostravská 82/4, 747 70 Komárov, IČO:22674268, DIČ:CZ22674268, Číslo účtu: 245444179/0600, dále jen prodávající a fyzickými nebo právnickými osobami dále jen, kupující. Jsou pro obě strany závazné.
Pokud je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena samostatná smlouva o podmínkách prodeje zboží, je tato smluvní úprava nadřazena těmto obchodním podmínkám.
Obchodní podmínky především upravují způsob uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě společnosti prodávajícího, jakož i způsoby plnění a úhrady kupní ceny a postup kupujícího při uplatňování nároků plynoucích z vad zboží.

2. Registrace kupujícího

Kupující se zaregistruje elektronickou formou vyplněním on-line formuláře na webových stránkách prodávajícího (www.pepasport.cz). Automatický registrační systém přidělí kupujícímu registrační kód - jméno a heslo podle jeho volby, kterým se nadále může do systému přihlašovat.
Veškeré informace, které kupující uvede podléhají ustanovení zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů a řídí se ostatními právními předpisy platnými pro území ČR. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné. Tyto údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží.

3. Způsob uzavírání elektronických kupních smluv – elektronických objednávek

Kupující může prodávajícího kontaktovat prostřednictvím on-line elektronické objednávky, případně osobně nebo telefonicky.
Při sestavení elektronické objednávky je kupující vyrozuměn automatickým registračním systémem o přijetí objednávky do systému prodávajícího.
Při jiném než elektronickém způsobu objednávky, je zákazník informován o přijetí objednávky prostřednictvím elektronické pošty, osobně nebo telefonicky.
Pracovníci prodávajícího kontaktují zákazníka vhodným způsobem a upřesní termín a způsob dodání. Současně informují kupujícího o platebních podmínkách.
Objednávky jsou evidovány v informačním systému prodávajícího.
Objednávka může být provedená také telefonicky a to od pondělí do neděle od 8:00 do 20:00 na telefonním čísle 602 524 918 nebo 777 224  918.

4. Místo plnění

Místem plnění se rozumí adresa kupujícího uvedená v objednávce. Kupující odpovídá za správné uvedení dodací adresy, zvláště v případech, kdy je dodací adresa odlišná od adresy fakturační. Náklady způsobené realizací dodávky na nesprávnou adresu hradí vždy kupující.

5. Způsob plnění

Zboží objednané kupujícím v elektronickém obchodě bude v souladu s obchodními podmínkami dodáno některým ze způsobů uvedeném v elektronické objednávce nebo způsobem dohodnutým s prodávajícím. Požadavek na způsob úhrady v elektronické objednávce musí být schválen prodávajícím. Způsob úhrady je před expedicí zboží dohodnut mezi oběma smluvními stranami.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

6. Kupní cena

Kupní cena za zboží objednané prostřednictvím elektronického obchodu je splatná při jeho převzetí kupujícím.
Součástí dodávky zboží je vždy daňový doklad vystavený prodávajícím na částku odpovídající  sjednané kupní ceně.
Způsob platby je dohodnut mezi prodávajícím a kupujícím předem (platba na dobírku, hotově.)

7. Balné a poštovné

Zboží je expedováno prostřednictvím České pošty nebo společnosti PPL.  Zboží je odesláno poštou následující pracovní den a to jako běžná zásilka. Rozměrnější zboží, jako např. rotopedy, steppery, posilovací stroje, činky apod. lze tímto způsobem rozesílat pouze do 30 kg.  Zboží nad 30 kg je možné si vyzvednout na prodejně Fitness PEPA v OC Breda&Weinstein, U Fortny 49/10 Opava.
Při objednávce do 1 500 Kč účtujeme poštovné a balné 125,- kč. Při objednávce nad 1 500Kč poštovné ani balné neúčtujeme.

8. Odpovědnost za vady zboží

Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se projeví po jeho převzetí kupujícím – těmito vadami se rozumí především špatná funkce, nekompletnost zásilky apod.
Kupující je povinen si zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí a zjevné vady nahlásit přepravci, příp. zboží nepřevzít. Toto platí především pro zásilky označené symboly jako křehké zboží.
Jestliže kupující nezkontroluje při převzetí zboží jeho bezvadný stav (případné poškození při přepravě apod.) může uplatnitnároky z těchto případných vad jen tehdy, prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v okamžiku převzetí.
Zjistí-li kupující skryté vady zboží nebo nesoulad v počtu kusů, podá bez zbytečného odkladu prodávajícímu písemně nebo  telefonicky oznámení o vadách, ve kterém uvede, jaké vady zboží zjistil a jaký nárok z těchto vad zboží uplatňuje, přičemž se má za to, že lhůta bez zbytečného odkladu je zachována, učiní-li kupující oznámení o vadách včetně uplatnění nárokůz těchto vad nejpozději do 5ti kalendářních dnů od převzetí zboží.
Stane-li se vada zjevnou až po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, je kupující povinen takovéto vady písemněoznámit prodávajícímu a uplatnit své nároky z vad, bez zbytečného odkladu poté, co takovouto vadu zjistil, či přivynaložení odborné péče zjistit mohl. Smluvní strany sjednávají, že lhůta bez zbytečného odkladu je zachována, učinil-li kupující oznámení o vadách a uplatnil-li nároky z těchto vad nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy vadu zjistil,či při vynaložení odborné péče zjistit mohl.
Obdrží-li prodávající od kupujícího písemné oznámení o vadách zboží a uplatnění nároků kupujícího z vad zboží, je povinen toto oznámení prověřit, k čemuž se kupující zavazuje poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost. Výsledek prověření oznámí prodávající kupujícímu nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od obdržení oznámení o vadách s tím, že shledá-li prodávající nárok kupujícího oprávněným, učiní v téže lhůtě nezbytná opatření vedoucí k uspokojení nároku kupujícího z vad.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

9. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 sb. má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
V takovém případě je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím doručit zpět v uvedené lhůtě.
Zboží lze vrátit osobně nebo poslat doporučeně.
Vrácení peněz provádíme bankovním převodem.

10. Závěrečná ustanovení

Kupujícím odesláním objednávky potvrzuje souhlas  těmito obchodními podmínkami.


 

 

Novinky na email

Zaregistrujte se k odebírání novinek

3 důvody proč nakoupit u nás

- věrnostní program výrazné slevy
- na trhu od roku 1990
- kamenná prodejna v Opavě
© NEXT Fitness s.r.o.
sportovní výživa, fitness, solárium
Created by I N T
Zajímavé odkazy
logo
© NEXT Fitness s.r.o., sportovní výživa, fitness, solárium | Nastavení soukromí